Quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty cổ phần

Quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty cổ phần

Trong cuốn sách “Tính chất công việc của giám đốc” , Henry Mintzberg cho rằng, giám đốc có 10 vai trò trong đó có những vai trò tiêu biểu nhất như vai trò của người đại diện của tổ chức, người lãnh đạo, người liên lạc, người tiếp nhận thông tin… Giám đốc là thủ trưởng chính thức của một tổ chức, chịu trách nhiệm động viên và dẫn dắt cấp dưới, bao gồm việc thuê, dùng, huấn luyện, đánh giá, đãi ngộ, đề bạt, biểu dương, can thiệp và cho thôi việc…Như vậy, có thể thấy, một doanh nghiệp thịnh hay suy phụ thuộc rất nhiều vào việc quản lý của giám đốc. Vì vậy việc lựa chọn một người làm giám đốc được các doanh nghiệp trong đó có công ty cổ phần đặc biệt quan tâm. Vậy quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty cổ phần như thế nào? Kính mời quý khách hàng theo dõi bài viết dưới đây của Luật Phamlaw.

1. Quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty cổ phần được sử dụng khi nào?

Thông thường một quyết định về bổ nhiệm giám đốc được ban hành sẽ được sử dụng trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị, quyết định này mang tính chất thông báo thăng chức hoặc thông báo thay thế vị trí giám đốc của nội bộ công ty cổ phần. Do đó, quyết định bộ nhiệm giám đốc sẽ có hiệu lực rất quan trọng giúp thông báo và thay đổi bộ máy, cơ chế hoạt động của công ty cổ phần đó.

Quyết định của công ty cổ phần nói chung phải được thể hiện dưới dạng văn bản để lưu trữ tại công ty. Việc này nhằm đảm bảo và giúp dễ dàng hơn trong quá trình tìm kiếm, sử dụng thông tin khi cần thiết. Quyết định bổ nhiệm giám đốc nói riêng cũng như vậy, quyết định bổ nhiệm giám đốc còn quy định về việc ai là người được bổ nhiệm, trách nhiệm của người được bổ nhiệm, thời điểm hoặc thời gian bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc của công ty cổ phần.

Quyết định bổ nhiệm giám đốc còn được sử dụng để công bố chính thức người được bổ nhiệm lên chức vụ mới là giám đốc doanh nghiệp hay công ty. Đây là cơ sở cho người bổ nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong công ty. Quyết định bổ nhiệm giám đốc là một quyết định khá phổ biến được áp dụng với các công ty cổ phần ở Việt Nam.

2. Ai có quyền bổ nhiệm giám đốc trong công ty cổ phần?

Theo quy định tại Điều 162 Luật Doanh nghiệp 2020, Giám đốc/Tổng giám đốc là thành viên Hội đồng quản trị (được Hội đồng quản trị bổ nhiệm một người trong số họ) hoặc được thuê theo hợp đồng lao động.

Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc/Tổng giám đốc công ty trừ trường hợp công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết và Điều lệ công ty, pháp luật về chứng khoán không có quy định khác.

Hội đồng quản trị có quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng với Giám đốc / Tổng giám đốc; đồng thời quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định. Do đó, để thông qua quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng với Giám đốc/Tổng giám đốc cần phải thực hiện biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị, lấy ý kiến bằng hình thức văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định.

Sau khi thực hiện bổ nhiệm/ký hợp đồng với Giám đốc/Tổng giám đốc, công ty cần thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp/thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

3. Thù lao, tiền lương và lợi ích của giám đốc công ty cổ phần

Căn cứ Điều 163 Luật Doanh nghiệp 2020 thì thù lao hay tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị và  Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty cổ phần được quy định cụ thể như sau:

– Công ty cổ phần có quyền trả thù lao, tiền thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị công ty, trả lương, thưởng cho Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty và người quản lý khác dựa theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.

– Trường hợp Điều lệ công ty cổ phần không có quy định khác thì tiền lương, thù lao và tiền thưởng cũng như những lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty được trả theo quy định sau đây:

+ Thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc của thành viên Hội đồng quản trị được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị công ty và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị công ty sẽ dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc thống nhất ý kiến của các thành viên còn lại. Tổng mức thù lao và tiền thưởng của thành viên Hội đồng quản trị công ty do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên của công ty;

+ Thành viên Hội đồng quản trị còn được thanh toán các chi phí ăn, ở, chi phí đi lại và các chi phí hợp lý khác khi thực hiện nhiệm vụ được giao;

+ Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty cổ phần được trả lương và tiền thưởng. Tiền lương và tiền thưởng của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty cổ phần do Hội đồng quản trị công ty quyết định.

– Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị công ty và tiền lương của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty hoặc người quản lý khác của công ty cổ phần được tính vào chi phí kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

4. Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty cổ phần

CÔNG TY CỔ PHẦN…..

 

 

Số: ../20…/QĐ….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…..***…..

Hà Nội, ngày ….tháng…. năm 20…

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY ………….

V/v: Bổ nhiệm Giám đốc Công ty./.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ………………………….

– Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ………………….

– Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ………………………………..;

– Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

– Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm:

Họ và tên: ………………………….………..Giới tính:………………………..

Sinh ngày:………………..Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMTNN/Hộ chiếu số: ………do công an Tp……..cấp ngày:…………….

Nơi đăng ký HKTT:.………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:.………………………………………………………………….……

Giữ chức vụ: Giám đốc

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ:

Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Giám đốc tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng thành viên Công ty và theo luật hiện hành.

Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

1. Giám đốc Công ty có các quyền sau:

– Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị;

– Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty;

– Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty;

– Ban hành quy chế quản lý nội bộ Công ty;

– Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên;

– Ký kết hợp đồng nhân danh Công ty;

– Kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức Công ty;

– Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Hội đồng thành viên;

– Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý các khoản lỗ trong kinh doanh;

– Tuyển dụng lao động;

– Các quyền khác được quy định tại Điều lệ công ty tại Hợp đồng lao động mà Giám đốc ký với Công ty và theo quyết định của Hội đồng thành viên.

2. Giám đốc có các nghĩa vụ sau đây:

– Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, mẫn cán vì lợi ích hợp pháp của Công ty.

– Không được lạm dụng địa vị và quyền hạn, sử dụng tài sản của Công ty để thu lợi riêng cho bản thân, cho người khác, không được tiết lộ bí mật của Công ty, trừ trường hợp được Hội đồng quản trị chấp thuận;

– Khi Công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả thì phải thông báo tình hình tài chính của Công ty cho tất cả Hội đồng quản trị Công ty và chủ nợ biết;

– Không được tăng tiền lương, không được trả tiền thưởng cho công nhân viên của Công ty, kể cả cho người quản lý;

– Phải chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với chủ nợ do không thực hiện các nghĩa vụ quy định tại điểm này; kiến nghị biện pháp khắc phục khó khăn về tài chính của Công ty.

Điều 3: Ông ……………… và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận

– Như Điều 3

– Lưu văn phòng

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

Trên đây là bài viết về Quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty cổ phần? Nếu bạn còn vướng mắc hoặc muốn được hỗ trợ tư vấn, vui lòng kết nối đến tổng đài tư vấn của chúng tôi. Hỗ trợ dịch vụ qua các đầu số hotline 097 393 8866 hoặc 091 611 0508.

5/5 - (1 bình chọn)