Tư vấn – Doanh nghiệp

Trách nhiệm hữu hạn của thành viên và cổ đông trong doanh nghiệp

Trách nhiệm hữu hạn của thành viên và cổ đông trong doanh nghiệp

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, theo tôi được biết thành viên trong, công ty trách nhiệm hữu hạn và cổ đông...

Mua lại tự nguyện phần vốn góp và cổ phần trong doanh nghiệp

Mua lại tự nguyện phần vốn góp và cổ phần trong doanh nghiệp

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, theo tôi được biết thì trong một số trường hợp, công ty buộc phải mua lại...

Doanh nghiệp giải thể nhưng không phải quyết toán thuế khi nào?

Nguyên tắc, chuẩn mực kế toán – thông qua báo cáo tài chính của doanh nghiệp

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư. Theo tôi được biết thì lập báo cáo tài chính hàng năm của doanh nghiệp. Vậy...

Quy định về cổ phiếu và trái phiếu của pháp luật hiện hành

Quy định về cổ phiếu và trái phiếu của pháp luật hiện hành

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, tôi đang có dự định tham gia vào thị trường chứng khoán, tuy nhiên tôi chưa...

Thủ tục thành lập doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài

Thủ tục thành lập doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, tôi có vấn đề muốn tham khảo ý kiến của luật sư: Hiện tại công ty tôi có...

Chế độ kế toán đối với cổ phần ưu đãi trong công ty cổ phần

Chế độ kế toán đối với cổ phần ưu đãi trong công ty cổ phần

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, tôi có dự định mua một số cổ phần ưu đãi của một công ty cổ phần. Tuy...

Nghĩa vụ báo cáo hàng năm gửi cơ quan Nhà nước của doanh nghiệp

Nghĩa vụ báo cáo hàng năm gửi cơ quan Nhà nước của doanh nghiệp

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, Quý luật sư cho tôi hỏi vấn đề sau: Theo tôi được biết thì doanh nghiệp...

Các loại tài sản có thể sử dụng làm tài sản bảo đảm

Tài sản có thể sử dụng làm tài sản bảo đảm trong doanh nghiệp

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, kính mong Quý luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề sau: Công ty tôi có ký kết một...

Các trường hợp phát sinh nghĩa vụ thành lập doanh nghiệp

Các trường hợp phát sinh nghĩa vụ thành lập doanh nghiệp

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, kính mong Quý luật sư giải đáp giúp tôi vấn đề sau: Theo tôi được biết thì...

Trách nhiệm của người quản lý trong hoạt động doanh nghiệp

Trách nhiệm của người quản lý trong hoạt động doanh nghiệp

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, kính mong Quý luật sư tư vấn giúp tôi về việc sau: Tôi sắp sửa được bổ...

nhung-tai-san-bao-dam-dac-biet-trong-doanh-nghiep

Những tài sản bảo đảm đặc biệt trong doanh nghiệp

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, tôi có tham khảo các bài viết về tài sản bảo đảm của Quý luật sư trên...

Quy định điều kiện về tài sản đảm bảo trong doanh nghiệp

Quy định điều kiện về tài sản đảm bảo trong doanh nghiệp

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, công ty tôi có tham gia một giao dịch cần phải có tài sản bảo đảm. Vậy...

Mua lại bắt buộc phần vốn góp hoặc cổ phần theo quy định

Mua lại bắt buộc phần vốn góp hoặc cổ phần theo quy định

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, tôi có theo dõi các bài viết tư vấn của Quý luật sư trên website Phamlaw về...

Quyền của thành viên hoặc cổ đông sau ngày chốt quyền trong doanh nghiệp

Quyền của thành viên hoặc cổ đông sau ngày chốt quyền trong doanh nghiệp

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, Quý luật sư cho tôi hỏi vấn đề sau: Tôi mới tham gia mua một số cổ phần...

Những quyền theo tỷ lệ vốn góp hoặc cổ phần trong doanh nghiệp

Những quyền theo tỷ lệ vốn góp hoặc cổ phần trong doanh nghiệp

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, tôi có theo dõi các bài viết của Quý luật sư về quyền của thành viên và cổ...

Quyền theo luật định của cổ đông hoặc thành viên trong công ty

Quyền theo luật định của cổ đông hoặc thành viên trong công ty

Tóm tắt câu hỏi: Kính chào Quý Luật sư, tôi đang có dự định góp vốn vào doanh nghiệp của một người bạn...

Thủ tục cần làm cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài

Thủ tục cần làm cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, kính mong được Quý luật sư tư vấn giúp tôi về vấn đề sau. Doanh nghiệp tôi...

Những quy định của pháp luật hiện hành về bên đại diện là tổ chức

Những quy định của pháp luật hiện hành về bên đại diện là tổ chức

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, tôi thường xuyên theo dõi các bài viết tư vấn của Quý luật sư trên website...

Tính chất pháp lý của hợp đồng trước khi thành lập doanh nghiệp

Tính chất pháp lý của hợp đồng trước khi thành lập doanh nghiệp

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, Quý luật sư cho tôi hỏi vấn đề sau. Tôi đang tiến hành hoạt động thành...

Điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2014 về trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp

Thẩm quyền chủ tịch Hội đồng quản trị theo Luật Doanh nghiệp 2014

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, tôi hiện đang có chút vướng mắc trong nội bộ công ty, kính mong được Quý...