Tranh chấp thành viên góp vốn khi giải thể doanh nghiệp

Tranh chấp thành viên góp vốn khi giải thể doanh nghiệp

Ngày 18 tháng 5 năm 2022, Phamlaw nhận được nội dung yêu cầu được tư vấn như sau:

Công ty A là công ty TNHH 2 thành viên AB, được thành lập năm 2019, hoạt động kinh doanh tốt. Công ty có 2 thành viên góp vốn. Bà A góp vốn 9 tỷ tương đương vốn Điều lệ công ty là 90%. Bà B góp vốn 1 tỷ tương đương vốn Điều lệ công ty là 10%.

Bà A giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị;

Bà B giữ chức danh Giám đốc, kiêm người đại diện theo pháp luật.

Do một số bất đồng trong công việc, nay bà A (Chủ tịch Hội đồng quản trị) muốn giải thể công ty TNHH 2 thành viên nêu trên. Bà A muốn hỏi cách thức tiến hành, quy định pháp luật và các điều kiện để bà được tiến hành thủ tục giải thể vì hiện nay bà B giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật không đồng ý giải thể. Bà B hiện đang giữ con dấu công ty.

Tranh Chap Thanh Vien Gop Von Khi Giai The Doanh Nghiep
Tranh chấp thành viên góp vốn khi giải thể doanh nghiệp

Qua nội dung yêu cầu tư vấn trên, chúng tôi yêu cầu khách hàng cung cấp thêm hồ sơ doanh nghiệp (gồm: Đăng ký doanh nghiệp; Điều lệ; Hồ sơ kế toán; Hồ sơ tài chính…),và thống nhất 2 nội dung chủ yếu để làm rõ yêu cầu khách hàng:

  1. Rà soát, nghiên cứu Điều lệ doanh nghiệp doanh nghiệp với các quy định có liên quan về việc tiến hành cơ cấu lại doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp…;
  2. Tư vấn các quy định về miễn nhiệm, bãi nhiệm giám đốc, người đại diện theo pháp luật để làm thủ tục giải thể theo luật định.

Trả lời: (chỉ mang tính chất tham khảo)

Thứ nhất, về Điều lệ doanh nghiệp công ty TNHH 2 Thành viên AB

Qua rà soát, nghiên cứu Điều lệ công ty TNHH 2 Thành viên AB, Tại các Điều khoản cụ thể thì: Hội đồng quản trị có thể tiến hành bãi nhiệm, miễn nhiệm đối với các chức danh Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật, được quyết định cơ cấu, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp theo quyết định của Hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên nêu trên với tỷ lệ biểu quyết đại diện 75% số vốn góp.

Các quy định tại Điều lệ này không trái với các quy định của pháp luật hiện hành.

Thứ hai: Tư vấn các quy định về miễn nhiệm, bãi nhiệm giám đốc, người đại diện theo pháp luật

Theo Điều 59 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì:

Nghị quyết của Hội đồng thành viên

Hội đồng thành viên thông qua các nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định.

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì quyết định về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên:

a) Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty quy định tại Điều 25 của Luật này;

b) Quyết định phương hướng phát triển công ty;

c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

d) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;

đ) Tổ chức lại hoặc giải thể công ty.

3. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, nghị quyết của Hội đồng thành viên được thông qua tại cuộc họp trong các trường hợp sau đây:

a) Được số phiếu đại diện ít nhất 65% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này;

b) Được số phiếu đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành đối với quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty”.

Như vậy, căn cứ theo Điều lệ công ty TNHH 2 Thành viên AB, căn cứ Điều 59 Luật Doanh nghiệp 2020, Hội đồng thành viên công ty TNHH 2 Thành viên AB có quyền tiến hành các thủ tục thay đổi giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật, sau đó, có thể tiến hành các thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quy định hiện hành.

Phương án cho Quý khách: Tiến hành triệu tập họp Hội đồng thành viên, bãi nhiệm Giám đốc, làm thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, sau đó tiến hành giải thể doanh nghiệp.

1.Trình tự thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Theo Điều 50 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 2 thành viên trở lên bao gồm:

  • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH 2 thành viên (Phụ lục II-2 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);
  • Quyết định của hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên về việc thay đổi đại diện pháp luật doanh nghiệp.
  • Biên bản họp của hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên về việc thay đổi đại diện pháp luật doanh nghiệp.
  • Giấy ủy quyền – trong trường hợp không phải là người đại diện pháp luật công ty TNHH 2 thành viên trực tiếp đi nộp.
  • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực: thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Có 02 cách thức để nộp hồ sơ, cụ thể:

Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Cách 2: Đăng ký qua mạng tại Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp bằng chữ ký số công cộng hoặc sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh

Bước 3: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận người đại diện theo pháp luật của công ty; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do ( Theo khoản 3 điều 30 Luật doanh nghiệp 2020 )

Bước 4: Nhận kết quả

Lệ phí giải quyết: 50.000 đồng/lần (theo biểu phí, lệ phí doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 47/2019/TT-BTC).

Doanh nghiệp có thể đăng ký nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính hoặc nhận kết quả trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh.

Kết quả nhận được: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thể hiện người đại diện theo pháp luật mới của công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Bước 5 : Đăng bố cáo thay đổi

Việc đăng bố cáo thay đổi sẽ được Phòng đăng ký kinh doanh thực hiện bằng cách cập nhật thông tin mới nhất của công ty lên trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký kinh doanh ngay thời điểm có giấy phép kinh doanh mới.

2. Trình tự, thủ tục để tiến hành thủ tục giải thể công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Theo quy định tại Điều 207,208 Luật doanh nghiệp năm 2020 và điều 70 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, thủ tục giải thể công ty TNHH 2 thành viên gồm các bước sau:

Bước 1: Thông qua quyết định giải thể công ty TNHH 2 thành viên

Để có thể tiến hành giải thể công ty TNHH 2 thành viên, trước hết công ty cần tổ chức họp để thông qua quyết định giải thể. Theo đó, việc giải thể phải được thông qua Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên.

Quyết định này thể hiện sự nhất trí của các thành viên về các vấn đề liên quan đến lý do giải thể; thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ; phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động và việc thành lập tổ thanh lý tài sản.

Quyết định giải thể công ty TNHH 2 thành viên phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

– Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

–  Lý do giải thể;

– Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp;

–  Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

–  Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Bước 2: Thông báo công khai quyết định giải thể

Sau khi quyết định giải thể được thông qua, doanh nghiệp phải thông báo cho những người có quyền và lợi ích liên quan đến hoạt động giải thể doanh nghiệp biết về quyết định giải thể. Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan.

Bước 3: Thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ của công ty TNHH 2 thành viên

Theo quy định tại khoản 2 và Khoản 5 Điều 208 Luật Doanh nghiệp năm 2020 về người tổ chức thanh lý tài sản và thứ tự thanh toán nợ. Theo đó Hội đồng thành viên trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự sau:

– Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

–  Nợ thuế

–  Các khoản nợ khác

Bước 4: Nộp hồ sơ giải thể và nhận kết quả

Căn cứ theo điều 210 Luật doanh nghiệp 2020 thì hồ sơ giải thể công ty TNHH 2 thành viên bao gồm các giấy tờ sau:

– Thông báo về giải thể doanh nghiệp (Phụ lục II-22 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);

– Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội (nếu có);

– Danh sách người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);

– Xác nhận của Ngân hàng nơi Công ty mở tài khoản về việc doanh nghiệp đã tất toán tài khoản (trường hợp chưa mở tài khoản ngân hàng thì có văn bản cam kết chưa mở tài khoản ngân hàng và không nợ tại bất kỳ Ngân hàng, tổ chức cá nhân nào);

– Giấy chứng nhận của cơ quan công an về việc doanh nghiệp đã nộp, hủy con dấu theo quy định (trường hợp chưa khắc con dấu thì phải có văn bản xác nhận của Cơ quan công an);

– Thông báo của cơ quan Thuế về việc đóng mã số thuế;

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

– Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;

Doanh nghiệp nộp hồ sơ giải thể tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp- Sở Kế hoạch và đầu tư.

TRÊN ĐÂY, là một số ý kiến tư vấn pháp lý của Luật Phamlaw theo yêu cầu Quý khách hàng với nội dung Tranh chấp thành viên góp vốn khi giải thể doanh nghiệp. Nếu Quý khách hàng còn thắc mắc hoặc muốn tìm hiểu thêm các nội dung khác có thể phản hồi lại chúng tôi để được hỗ trợ.

Dịch vụ hỗ trợ Luật Phamlaw năm 2022:

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp mới nhất năm 2022’

Thành lập mới doanh nghiệp năm 2022;

Tư vấn soạn thảo quy chế, quy trình nội bộ doanh nghiệp;

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho doanh nghiệp;

Và các dịch vụ khác theo yêu cầu Quý Doanh nghiệp.

——————–

Phòng tư vấn thủ tục Doanh nghiệp – Luật Phamlaw

4.7/5 - (3 bình chọn)