Thông tư số 175/2010/TT-BTC ngày 5 tháng 11 năm 2010

Thông tư số 175/2010/TT-BTC ngày 5 tháng 11 năm 2010 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN

Tải văn bản tại đây

Rate this post