Mẫu đơn xin tạm hoãn đóng bảo hiểm xã hội

Mẫu đơn xin tạm hoãn đóng bảo hiểm xã hội

Trong một số trường hợp người sử dụng lao động cần phải tạm dừng đóng bảo hiểm, để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật doanh nghiệp cần phải có đơn xin tạm dừng đóng bảo hiểm gửi đến cơ quan bảo hiểm. Để hiểu rõ hơn về mẫu đơn xin tạm hoãn đóng bảo hiểm xã hội, Quý bạn đọc có thể tham khảo bài viết dưới đây của Phamlaw.

NỘI DUNG TƯ VẤN

1. Bảo hiểm xã hội là gì?

Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.

Bảo hiểm xã hội bao gồm 2 loại là: Bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện

+ Bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia.

+ Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

Sổ bảo hiểm xã hội là căn cứ để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho người tham gia theo quy định của pháp luật. Những thông tin trong sổ gồm thời gian làm việc, quá trình đóng và hưởng bảo hiểm xã hội.

2. Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội

Khi tham gia bảo hiểm xã hội, người lao động sẽ được hưởng những quyền lợi sau:­

– Được tham gia và hưởng các chế độ theo Luật bảo hiểm xã hội.

– Được cấp và quản lý sổ bảo hiểm xã hội và nhận lại sổ khi không còn làm việc.

– Nhận lương hưu và trợ cấp đầy đủ, kịp thời theo các hình thức sau: nhận trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức dịch vụ được ủy quyền; nhận thông qua tài khoản tiền gửi của người lao động mở tại ngân hàng; nhận thông qua công ty, tổ chức nơi làm việc hay người sử dụng lao động

– Hưởng bảo hiểm y tế trong các trường hợp: đang hưởng lương hưu, nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản, nhận con nuôi, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hay trợ cấp ốm đau.

– Chủ động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động và được thanh toán chi phí giám định y khoa nếu đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội.

– Ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người khác.

– Được cung cấp thông tin về đóng bảo hiểm xã hội theo định kỳ; yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp thông tin về việc đóng và quyền được hưởng các chế độ của bảo hiểm xã hội.

– Người tham gia được khiếu nại, tố cáo và khởi kiện bảo hiểm xã hội theo quy định pháp luật.

3. Các trường hợp tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội

Tham gia bảo hiểm xã hội là việc thực hiện các nghĩa vụ bảo hiểm đóng vào quỹ hưu trí và quỹ tử tuất. Khi tạm ngừng đóng, các quyền và nghĩa vụ cũng không được xác định trong khoảng thời gian đó. Điều 16 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định các trường hợp tạm ngừng đóng bảo hiểm xã hội như sau:

Các trường hợp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:

+ Tạm dừng sản xuất, kinh doanh từ 01 tháng trở lên do gặp khó khăn khi thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc do khủng hoảng, suy thoái kinh tế hoặc thực hiện chính sách của Nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế;

+ Gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa.

Điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:

Người sử dụng lao động thuộc một trong các trường hợp quy định như trên, được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất khi có một trong các điều kiện sau:

+ Không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên;

+ Bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa gây ra (không kể giá trị tài sản là đất).

Cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với người lao động và người sử dụng lao động đảm bảo điều kiện quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 16 Nghị định 115/2015/NĐ-CP. Thời điểm tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tính từ tháng người sử dụng lao động có văn bản đề nghị.

4. Thời gian tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội

Căn cứ vào Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP quy định về thời gian tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí và tử tuất như sau: Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo tháng và không quá 12 tháng. Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, người sử dụng lao động vẫn đóng vào quỹ ốm đau và thai sản, quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Người sử dụng lao động và người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí và tử tuất hoặc chấm dứt hợp đồng lao động thực hiện đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng để giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian tạm dừng đóng.

5. Mẫu đơn xin tạm hoãn đóng bảo hiểm xã hội

Quý khách hàng có thể tham khảo và tải mẫu đơn xin tạm hoãn đóng bảo hiểm xã hội tại đây:

 

TÊN DOANH NGHIỆP

Số: …../…….

V/v xác nhận điều kiện tạm dừng đóng BHXH bắt buộc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày …… tháng …… năm …….

Kính gửi:…………………………………………………………………

1. Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Email:……… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Mã số đăng ký kinh doanh:…….. …………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Nơi tham gia bảo hiểm xã hội:……….. ………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Tình hình sử dụng lao động:…………. ……………………………………………………………………………………………………………………………

5.1. Số lao động có mặt tại thời điểm trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh (ngày … tháng … năm….): ……………lao động.

5.2. Số lao động thuộc diện tham gia BHXH nghỉ việc phải tạm thời nghỉ việc (ngày … tháng … năm….): ……………lao động. Trong đó:

– Ngừng việc có hưởng lương: ………. lao động.

– Tạm hoãn hợp đồng lao động: ………. lao động.

– Nghỉ không hưởng lương: ………. lao động.

– Lý do khác: ………. lao động.

5.3. Tỷ lệ lao động thuộc diện tham gia BHXH tạm thời nghỉ việc trên tổng số lao động có mặt tại thời điểm trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh: ……. %.

Đề nghị …………….. xem xét điều kiện doanh nghiệp đủ điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất ./.

 

GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)

6. Thủ tục tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội

Thủ tục tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Căn cứ Khoản 2 Điều 28 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định về hồ sơ hưởng tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Đơn vị làm hồ sơ bao gồm:

– Mẫu đơn xin tạm hoãn đóng bảo hiểm xã hội

– Danh sách lao động tại thời điểm trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh;

– Danh sách lao động tại thời điểm đề nghị;

– Danh sách lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc.

– Hoặc văn bản xác định giá trị tài sản bị thiệt hại gửi cơ quan bảo hiểm xã hội.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Người sử dụng lao động gửi văn bản đề nghị tạm dừng đóng BHXH cùng các giấy tờ chứng minh tới cơ quan bảo hiểm xã hội nơi tham gia để được giải quyết.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của đơn vị, cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trên đây là nội dung tư vấn của Phamlaw về mẫu đơn xin tạm hoãn đóng bảo hiểm xã hội, nếu bạn còn vướng mắc hoặc muốn được hỗ trợ tư vấn, vui lòng kết nối đến tổng đài tư vấn của chúng tôi. Hỗ trợ dịch vụ qua các đầu số hotline 097 393 8866 hoặc 091 611 0508.

5/5 - (1 bình chọn)