Cổ Phần Ưu Đãi Cổ Tức Là Gì? Nguyên Tắc Xử Lý Cổ Tức Ưu Đãi

Cổ Phần Ưu Đãi Cổ Tức Là Gì? Nguyên Tắc Sử Lý Cổ Tức Ưu Đãi? Tư vấn về cổ phần trong doanh nghiệp. Tư vấn pháp luật về ưu đãi cổ tức, theo quy định của luật doanh nghiệp 2020, trong công ty cổ phần có thể có loại cổ phần ưu đãi. Trong bài viết này cùng Phamlaw đi tìm hiểu ưu đãi cổ tức và cổ đông sở hữu cổ phần có quyền và nghĩa vụ gì.

Cổ Phần Ưu Đãi Cổ Tức Là Gì?.

Được quy định tại khoản 1 điều 117 Luật doanh nghiệp 2020:”1. Cổ phần ưu đãi cổ tức là cổ phần được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm. Cổ tức được chia hằng năm gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng. Cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. Mức cổ tức cố định cụ thể và phương thức xác định cổ tức thưởng được ghi rõ trong cổ phiếu của cổ phần“

Như vậy, cổ đông đang sở hữu cổ phần sẽ nhận nhiều cổ tức hơn tuy nhiên có 1 điểm lưu ý là những cổ đông sở hữu cổ tức sẽ không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trong trường hợp này cổ đông này chỉ góp vốn và phân chia lợi nhuận theo nội dung đã thỏa thuận.

>>> Xem Thêm Dịch Vụ Giải Thể Doanh Nghiệp Trọn Gói.

Cổ Phần Ưu Đãi Cổ Tức Là Gì? Nguyên Tắc Sử Lý Cổ Tức Ưu Đãi

Quyền Của Những Cổ Đông Sở Hữu Cổ Phần Ưu Đãi Cổ Tức.

 • Nhận cổ tức theo quy định hiện nay.
 • Nhận phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty, sau khi cty đã thanh toán hết các khoản nợ, cổ phần ưu đãi hoàn lại khi công ty giải thể hoặc phá sản.
 • Những quyền khác như cổ đông phổ thông, nhưng không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.3

Nghĩa Vụ Của Những Cổ Đông Đang Sở Hữu Cổ Phần Cổ Tức.

Cổ đông chỉ phải chịu trách nhiệm về những khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp (Điểm c khoản 1 điều 111 luật doanh nghiệp 2020). Trong các trường hợp dù cổ đông không có quyền điều hành công ty nhưng lại vẫn phải chịu trách nhiệm về tài sản nếu trong trường hợp công ty thua lỗ.

Nguyên Tắc Xử Lý Cổ Tức Ưu Đãi Hiệu Quả Nhất.

Trong số các trường hợp, bạn cần phải đưa ra các quyết định xử lý cổ phần ưu đãi cổ tức phù hợp, hiệu quả sao cho ổn định và không mất lòng bất cứ ai. Việc này nghe có vẻ đơn giản nhưng khi thực hiện lại vô cùng khó. Vì thế, các nguyên tắc dưới đây chắc chắn bạn sẽ cần:

 • Trước khi xác định phần sở hữu của công ty mẹ và các cổ đông không kiểm soát của công ty con thì yêu cầu công ty mẹ phải thực hiện những điều chỉnh sau:
 • Nếu cổ phiếu ưu đãi được coi là nợ phải trả: Cổ tức ưu đãi sẽ được hạch toán thành chi phí tài chính, lúc này công ty mẹ không phải thực hiện điều chỉnh liên quan nào khi hợp báo cáo tài chính.
 • Cổ phần phải được thanh toán một cách đầy đủ, công khai trong thời hạn 6 tháng, bắt đầu từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Hội đồng quản trị cần phải lập danh sách những cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả chính xác, chi tiết với từng cổ phần. Và thời hạn, hình thức trả chậm nhất là 30 ngày trước mỗi lần trả cổ tức.

Nếu những cổ phiếu ưu đãi được coi là vốn chủ sở hữu: Công ty mẹ bắt buộc phải xác định riêng phần cổ tức ưu đãi của cổ đông không kiểm soát theo các nguyên tắc như:

 • Xác định riêng phần cổ tức ưu đãi có được từ lợi nhuận sau khi đã trừ thuế trong kỳ trước khi phân bổ lợi nhuận sau thuế cho các cổ đông nắm giữ cổ phiếu phổ thông. Căn cứ theo tỷ lệ nắm giữ của cổ phiếu ưu đãi để tính giá trị của cổ tức ưu đãi phân bổ cho các cổ đông không kiểm soát.
 • Phần cổ tức ưu đãi lũy kế thuộc những kỳ trước nếu chưa trả cho cổ đông không kiểm soát thì phải tách ra khỏi lợi nhuận sau khi trừ thuế chưa phân phối đầu kỳ trên bảng cân đối kế toán của công ty con trước khi tính tiếp phần sở hữu của các cổ đông  nắm giữ cổ phiếu phổ thông.
 • Trước khi trích quỹ khen thưởng, phúc lợi mà khách hàng cần phải tách cổ tức ưu đãi riêng.

Căn cứ vào tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu phổ thông, ta thấy cổ đông mẹ và cổ đông công kiểm soát thường khác nhau. Do đó xác định phần sở hữu của các cổ đông trong tài sản thuần của công ty con và lợi thế thương mại sẽ được thực hiện theo các nguyên tắc sau:

 • Phân bổ cho cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đãi giá trị vốn cổ phần ưu đãi tương ứng với tỷ lệ sở hữu cụ thể của từng cổ đông.
 • Phân bổ cho cổ đông nắm giữ cổ phiếu phổ thông tổng giá trị của vốn chủ sở hữu còn lại sau khi đã trừ đi phần vốn cổ phần ưu đãi.
 • Xử lý cổ phần ở trên đã được nghiên cứu và tổng hợp lại từ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực và nhận được rất nhiều kết quả khả quan, phản hồi tích cực. Vì thế, khách hàng hoàn toàn có thể an tâm áp dụng.

>>> Tham Khảo Thủ Tục Giải Thể Công Ty.

Việc Chi Trả Cổ Tức Cho Các Cổ Đông Sở Hữu Cổ Phần Ưu Đãi Cổ Tức.

Việc chi trả cổ tức được quy định chung tại điều 135 Luật doanh nghiệp 2020 theo đó tại khoản 1 quy định “Cổ tức trả cho cổ phần ưu đãi được thực hiện theo điều kiện áp dụng riêng cho mỗi loại cổ phần ưu đãi”. Việc quy định đối với cổ phần được quy định tại điều lệ công ty, phòng đăng ký kinh doanh chỉ quản lý về số lượng cổ phần mà không quản lý về mức trả cổ tức doanh nghiệp.

Ví dụ: Công ty cổ phần có 3 cổ đông A, B, C với số cổ phần lần lượt là 60% + 20% + 20% = 100%; trong đó B, C sở hữu cổ phần với mức hưởng cổ tức gấp 1.5 lần so với cổ phần phổ thông. Giả sử số tiền để chia cổ tức là 120 tỷ, theo đó B, C sẽ được hưởng 30% và A hưởng 40% số cổ tức được chia cụ thể theo thứ tự là B, C hưởng 30 tỷ đồng; A hưởng 60 tỷ đồng.

Nắm rõ khái niệm và các nguyên tắc xử lý cổ phần ưu đãi cổ tức giúp bạn tiết kiệm tối đa chi phí rủi ro và cân bằng, thu hồi cũng như tăng trưởng lợi nhuận nhanh chóng. Hơn thế, điều này còn góp phần khẳng định bạn là một người vô cùng tinh tế và nhạy bén trên thị trường tài chính, chứng khoán hiện nay.

Trên đây là ý kiến tư vấn của Phamlaw về thắc mắc của khách hàng liên quan đến vấn đề những quy định của pháp luật hiện hành về cổ phần ưu đãi cổ tức. Nếu Quý khách còn có vướng mắc hay muốn biết thêm thông tin về các thủ tục hành chính như thành lập doanh nghiệp, thay đổi thông tịn đăng ký kinh doanh, giải thể doanh nghiệp,… xin vui lòng liên hệ với Tổng đài Bộ phận tư vấn pháp luật và thủ tục hành chính của Phamlaw, số hotline 1900. Để sử dụng dịch vụ, Quý khách vui lòng kết nối tới Số hotline: 0973938866, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Rate this post