Tư vấn thủ tục tăng, giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Để giúp công ty TNHH 2 thành viên trở lên thuận lợi cho thủ tục tăng, giảm vốn điều lệ công ty , chúng tôi xin hướng dẫn thủ tục tăng, giảm vốn điều lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp, cụ thể như sau:

I. Trình tự, thủ tục tăng, giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên:

1. Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên gồm: 

1.1. Thông báo tăng, giảm vốn điều lệ hoặc thay đổi tỷ lệ vốn góp (do người đại diện theo pháp luật ký)(mẫu quy định);
1.2. Quyết định bằng văn bản về việc tăng, giảm vốn điều lệ hoặc thay đổi tỷ lệ vốn góp của Hội đồng thành viên (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty (mẫu tham khảo);
1.3. Bản sao biên bản họp về việc tăng, giảm vốn điều lệ hoặc thay đổi tỷ lệ vốn góp của Hội đồng thành viên (có chữ ký của các thành viên dự họp).Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty (mẫu tham khảo).
1.4. Đối với trường hợp giảm vốn điều lệ, phải có thêm báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ. Đối với công ty có phần vốn sở hữu nước ngoài chiếm trên 50%, báo cáo tài chính phải được xác nhận của kiểm toán độc lập.
1.5. Bản cam kết đảm bảo khả năng thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn.
1.6. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

Số bộ hồ sơ phải nộp:01 bộ

2. Các bước thực hiện tăng, giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên:

– Bước 1: Nộp hồ sơ, lệ phí tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả – Sở Kế hoạch và Đầu tư;
– Bước 2: Phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, hoàn thiện Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
– Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

LƯU Ý:

– Không viết tay vào các mẫu để nộp hồ sơ.
– Trường hợp giảm vốn điều lệ đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp định, doanh nghiệp chỉ được đăng ký giảm vốn điều lệ, nếu mức vốn đăng ký sau khi giảm không thấp hơn mức vốn pháp định áp dụng đối với ngành nghề đó.

II. Các dịch vụ hỗ trợ của công ty tư vấn Phamlaw

1. Dịch vụ tư vấn:

– Tư vấn các trường hợp tăng, giảm vốn điều lệ;
– Tư vấn các phương thức tăng, giảm vốn điều lệ:
– Tư vấn trách nhiệm pháp lý của mỗi thành viên có liên quan;
– Tư vấn trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật đối với việc tăng vốn;
– Tiến hành soạn hồ sơ Tăng vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên cho khách hàng;

2. Đại diện nộp hồ sơ và nhận kết quả:

– Đại diện lên Sở Kế Hoạch và Đầu Tư để nộp Hồ sơ xin Tăng, giảm vốn điều lệ công ty cho khách hàng;
– Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;
– Nhận giấy Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư cho khách hàng.
– Đại diện cho khách hàng nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở KHĐT

Note: Đặc biệt, để hỗ trợ khách hàng giai đoạn đầu trong tiến trình hoạt động Công ty tư vấn Phamlaw sẽ tư vấn miễn phí về chính sách pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động của Công ty trong thời gian 02 năm sau thành lập.