Giải thể doanh nghiệp khóa mã số thuế do vi phạm nghĩa vụ

Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp khóa mã số thuế do vi phạm nghĩa vụ về thuế

Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi đề cập đến các trường hợp doanh nghiệp bị khóa mã số thuế khi không hoạt động tại địa chỉ trụ sở, không có biển công ty hay các hoạt động doanh nghiệp tại địa chỉ ghi nhận trên đăng ký kinh doanh, không thực hiện các nghĩa vụ kế toán (báo cáo Quý, báo cáo tài chính năm) và các nghĩa vụ tài chính khác (nộp thuế).

Trên thực tế, có một số doanh nghiệp được thành lập ra tuy nhiên vì lý do nào đó mà chủ doanh nghiệp do chủ quan hay khách quan không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ thuế nào (báo cáo quý, báo cái tài chính năm, nộp thuế), dẫn đến việc bị khóa mã số thuế (sau khi đã bị cơ quan thuế kiểm tra, gửi thông báo, giấy mời làm việc hợp lệ qua địa chỉ trụ sở, qua email…). Vậy làm cách gì để tiến hành giải thể doanh nghiệp đối với những trường hợp này theo đúng quy định của pháp luật? Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây để Phamlaw có thể tư vấn các thủ tục giải thể đối với doanh nghiệp bị khóa mã số thuế do không hoạt động, không thực hiện các nghĩa vụ thuế theo quy định mới nhất hiện nay.

Trường hợp 1: Đối với những doanh nghiệp bị khóa mã số thuế nhưng chưa bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thứ nhất, để thực hiện giải thể, doanh nghiệp bị khóa mã số thuế cần làm thủ tục khôi phục mã số thuế để hoàn tất các nghĩa vụ về thuế.

Giai The Doanh Nghiep Khoa Ma So Thue Do Vi Pham Nghia Vu
Giải thể doanh nghiệp khóa mã số thuế do vi phạm nghĩa vụ

Theo quy định pháp luật, một doanh nghiệp được thành lập nhưng không có hoạt động sản xuất, kinh doanh, không phát sinh nhưng vẫn bắt buộc phải thực hiện các thủ tục kê khai, báo cáo và nộp thuế theo quy định pháp luật về thuế. Thêm vào đó, Khoản 2 Điều 207 Luật doanh nghiệp 2020 quy định một trong những điều kiện để được giải thể doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật là doanh nghiệp đó phải bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác, trong đó có khoản nợ thuế, phạt thuế. Bởi vậy, trong trường hợp doanh nghiệp bị khóa mã số thuế do vi phạm pháp luật về thuế, trước khi giải thể doanh nghiệp cần phải thực hiện bước mở khóa mã số thuế để hoàn tất các nghĩa vụ về thuế sau đó mới tiến hành giải thể được. Thủ tục mở khóa mã số thuế bao gồm:

–  Khắc phục các hành vi vi phạm dẫn đến bị đóng mã số thuế

–  Gửi công văn xin mở mã số thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp

–  Trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan thế sẽ lập biên bản vi phạm đối với người nộp thuế và ra quyết định phạt đối với các hành vi vi phạm của người nộp thuế (mức phạt cao hay thấp, nặng hay nhẹ tùy thuộc vào từng hành vi vi phạm và mức độ vi phạm của người nộp thuế)

–  Sau khi người nộp thuế chấp hành xử phạt vi phạm pháp luật về thuế thì cơ quan thuế sẽ thực hiện các thủ tục mở lại mã số thuế cho doanh nghiệp.

Thứ hai, sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế, doanh nghiệp tiến hành giải thể theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Trong trường hợp doanh nghiệp chỉ bị khóa mã số thuế chứ chưa bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nên việc giải thể được tiến hành theo Điều 208 Luật doanh nghiệp và được hướng dẫn theo Điều 70 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, cụ thể như sau:

–  Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

–  Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể quy định tại Khoản 1 Điều 208 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp gửi thông báo về việc giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh. Kèm theo thông báo phải có quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc giải thể doanh nghiệp.

–  Sau khi nhận được hồ sơ giải thể của doanh nghiệp quy định tại Khoản 1 Điều 210 Luật Doanh nghiệp 2020, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc doanh nghiệp đăng ký giải thể cho cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế gửi ý kiến về việc giải thể của doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh.

–  Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của cơ quan thuế, đồng thời ra Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.

–  Đối với doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an để được cấp giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu. Trong trường hợp này, con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu trong hồ sơ giải thể doanh nghiệp quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 210 Luật Doanh nghiệp 2020 được thay thế bằng giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.

Trường hợp hai, doanh nghiệp đã bị khóa mã số thuế đồng thời bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Đối với những doanh nghiệp đã bị khóa mã số thuế đồng thời bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp sẽ được tiến hành theo quy định tại Điều 208 Luật doanh nghiệp 2020, cụ thể:

–  Cơ quan đăng ký kinh doanh, phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đồng thời với việc ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của Tòa án đã có hiệu lực thi hành. Kèm theo thông báo phải đăng tải quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án;

– Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực, doanh nghiệp phải triệu tập họp để quyết định giải thể. Quyết định giải thể và bản sao quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp. Đối với trường hợp mà pháp luật yêu cầu phải đăng báo thì quyết định giải thể doanh nghiệp phải được đăng ít nhất trên một tờ báo viết hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp.

Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải đồng thời gửi kèm theo quyết định giải thể của doanh nghiệp phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

Lưu ý:

Việc thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp được thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 208 của Luật doanh nghiệp 2020. Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự sau đây:

  • Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
  • Nợ thuế;
  • Các khoản nợ khác.

Đây là trường hợp doanh nghiệp bị giải thể một cách bắt buộc, không phải do ý chí chủ quan, chủ động của doanh nghiệp nên khi doanh nghiệp bị giải thể theo trường hợp này thì người quản lý có liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ cùng với doanh nghiệp.

–  Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.

–  Sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày thông báo tình trạng giải thể doanh nghiệp mà không nhận phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng giải thể của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây, là nội dung tư vấn về Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp khóa mã số thuế do vi phạm nghĩa vụ về thuế. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc hay cần thêm thông tin chi tiết, xin hãy liên hệ với bộ phận tư vấn thủ tục hành chính và luật Doanh nghiệp 19006284 của Công ty Luật Phạm Law Để được tư vấn các dịch vụ quý khách hàng vui lòng kết nối tới số hotline: 097 393 8866, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ. Hãy đến với Công ty Luật Phạm Law để nhận được dịch vụ tốt nhất cho mọi khách hàng.

xem thêm:

 

 

 

 

5/5 - (1 bình chọn)