Thủ tục giải thể công ty tnhh 2 thành viên

Phạm Law tiến hành thủ tục giải thể công ty TNHH 2 thành viên trọn gói chỉ với 900 nghìn với thời gian nhanh gọn, thủ tục linh động nhất có thể.

Các nội dung chính sẽ có trong bài:

  1. Trình tự, thủ tục giải thể công ty TNHH 2 thành viên trở lên
  2. Dịch vụ hỗ trợ thủ tục giải thể công ty tnhh 2 thành viên

Thủ tục Giải thể công ty TNHH 2 thành viên trở lên theo Luật Doanh nghiệp mới nhất 2020 được hiểu là việc chấm dứt vĩnh viễn sự tồn tại của doanh nghiệp đó với các hành vi như: thanh lý tài sản của doanh nghiệp; thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp cho chủ nợ; thanh toán các khoản lương, bảo hiểm cho người lao động; thực hiện các hành vi hành chính để khóa mã số thuế và xóa tên doanh nghiệp trong hồ sơ lưu tại phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Thủ tục giải thể công ty tnhh 2 thành viên
Thủ tục giải thể công ty tnhh 2 thành viên

Để giúp các bạn hiểu rõ và thực hiện dễ dàng thủ tục giải thể, chúng tôi xin hướng dẫn thủ tục hành chính theo quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp mới nhất, cụ thể như sau:

I. Thủ tục giải thể công ty TNHH 2 thành viên

Căn cứ Điều 208, Điều 209 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 70, Điều 71 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, thủ tục giải thể công ty TNHH 2 thành viên trở lên được thực hiện như sau:

Trường hợp 1: Trường hợp giải thể do kết thúc thời hạn hoạt động hoặc theo quyết định của Hội đồng thành viên hoặc do không còn đủ thành viên tối thiểu

Bước 1: Thông qua quyết định giải thể công ty TNHH từ 2 thành viên.

Để có thể tiến hành giải thể công ty, trước hết cần tổ chức họp Hội đồng thành viên để thông qua quyết định giải thể.

Quyết định giải thể công ty TNHH 2 thành viên trở lên phải có các nội dung chính sau:

– Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

– Lý do công ty giải thể.

– Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của công ty.

– Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động.

– Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Bước 2: Thông báo công khai quyết định giải thể công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

Trong 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể, công ty TNHH 2 thành viên trở lên phải gửi thông báo về việc giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính.

Các văn bản gửi kèm theo thông báo gồm:

– Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp ( Mẫu phụ lục II-22 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT)

– Quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc giải thể công ty.

– Phương án giải quyết nợ (nếu có).

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc doanh nghiệp đăng ký giải thể cho Cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, Cơ quan thuế gửi ý kiến về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.

Bước 3: Thanh lý tài sản và thanh toán nợ của công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

Bước 4: Chuẩn bị hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Những giấy tờ cần có trong bộ hồ sơ giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên gồm:

  • Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp ( Mẫu phụ lục II-22 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT)
  • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có)
  • Danh sách người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);
  • Thông báo của cơ quan Thuế về việc đóng mã số thuế;
  • Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục do Phamlaw soạn thảo.

Lưu ý: Đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-14 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT.

Bước 5: Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính.

Bước 6: Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh ra thông báo xóa tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh.

Trường hợp 2: Trường hợp giải thể do công ty bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Bước 1: Cơ quan đăng ký kinh doanh thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bước 2: Công ty TNHH 2 thành viên trở lên triệu tập họp để quyết định giải thể.

Thời hạn thực hiện: 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án.

Bước 3: Công khai việc giải thể công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên phải gửi quyết định giải thể và bản sao quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/quyết định thu hồi của Tòa án cho Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp.

Các thông tin này phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

Trường hợp phải đăng báo thì quyết định giải thể công ty phải được đăng ít nhất trên 01 tờ báo in/điện tử trong 03 số liên tiếp. Công ty gửi quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan.

Bước 4: Thanh lý tài sản, thanh toán các khoản nợ của công ty.

Bước 5: Chuẩn bị hồ sơ giải thể công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp bao gồm các giấy tờ sau:

– Thông báo về việc giải thể công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

– Báo cáo thanh lý tài sản cùng danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán.

Bước 6: Nộp hồ sơ và nhận kết quả

Doanh nghiệp nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc doanh nghiệp đăng ký giải thể cho Cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, Cơ quan thuế gửi ý kiến về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.

II. Dịch vụ hỗ trợ thủ tục giải thể công ty tnhh 2 thành viên

Công việc Công ty luật Phamlaw tiến hành

1. Tư vấn giải thích rõ toàn bộ quy trình, thủ tục và và soạn thảo hồ sơ cho khách hàng gồm:

– Tiến hành soạn thảo tài liệu hồ sơ cho doanh nghiệp;

– Tư vấn hành lang pháp lý cho khách hàng trước khi làm thủ tục;

– Tư vấn cách thức tiến hành họp Hội đồng thành viên công ty về việc Giải thể Công ty;

– Tư vấn cách thức ra quyết định về việc giải thể Công ty;

– Tư vấn cách thức gửi thông báo giải thể đến các tổ chức, cá nhân có liên quan: chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, người lao động;

– Tư vấn thủ tục đăng báo giải thể;

– Tư vấn phương thức thực hiện việc thanh lý tài sản (chủ doanh nghiệp tư nhân, hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

2. Đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ và nhận kết quả.

– Đại diện lên Sở kế hoạch và Đầu tư để nộp Hồ sơ xin giải thể công ty cho khách hàng;

– Theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở KH-ĐT, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng.

Trên đây là toàn bộ nội dung Công ty tư vấn luật Phamlaw hỗ trợ tư vấn về hồ sơ, quy trình và thủ tục giải thể công ty TNHH 2 thành viên trở lên theo quy định cuả pháp luật hiện hành. Hiện tại, Phamlaw đang triển khai hỗ trợ Quý khách hàng tiến hành thủ tục giải thể trọn gói chỉ với 900 nghìn đồng. Hãy gọi ngay số hotline hỗ trợ dịch vụ 097 393 8866 để có thêm thông tin chi tiết.

Trân trọng./.

— — — — — — — — — — — — —

Phòng hỗ trợ thủ tục hành chính – Công ty luật Phamlaw

Từ khóa tìm kiếm: thủ tục giải thể công ty tnhh 2 thành viên, giải thể công ty tnhh 2 thành viên, các bước giải thể công ty tnhh 2 thành viên, dịch vụ làm thủ tục giải thể công ty tnhh 2 thành viên.

xem thêm:

3.3/5 - (26 bình chọn)