Hồ sơ, thủ tục giải thể hộ kinh doanh cá thể

Hồ sơ, thủ tục giải thể hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

Theo quy định hiện nay, hộ kinh doanh không có tư cách pháp nhân, họ có thể tự khắc con dấu riêng ghi thông tin về hộ kinh doanh của mình.

Theo Khoản 1, Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ. Trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện hộ kinh doanh. Cá nhân đăng ký hộ kinh doanh, người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh là chủ hộ kinh doanh.

Khi hộ kinh doanh đã đăng ký thành lập doanh nghiệp thì buộc phải tiến hành “giải thể” hay chấm dứt hoạt động của hộ.

Sau đây Luật Phamlaw xin được hỗ trợ Quý khách hàng toàn bộ hồ sơ, thủ tục hành chính để giải thể kinh doanh cá thể theo quy định mới.

Ho So Thu Tuc Giai The Ho Kinh Doanh Ca The
Hồ sơ, thủ tục giải thể hộ kinh doanh cá thể

1. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  • Luật Doanh nghiệp 2020;
  • Nghị định 01/2021/NĐ-CP chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp;
  • Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về Đăng ký doanh nghiệp;

2. Thủ tục giải thể hộ kinh doanh cá thể

Theo quy định tại Điều 92 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp:  Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký. Kèm theo thông báo phải có các giấy tờ sau đây:

a) Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của Cơ quan thuế;

b) Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

c) Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Theo đó, để giải thể hộ kinh doanh, quý khách cần thực hiện các thủ tục sau đây:

2.1. Tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp

Quý khách tiến hành nộp hồ sơ xin xác nhận không nợ thuế và đóng mã số thuế để thực hiện việc giải thể, tiến hành hủy hóa đơn (nếu có). Hồ sơ xin xác nhận không nợ thuế nộp tại cơ quan thuế bao gồm:

  • Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 24/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC;
  • Quyết định giải thể hộ kinh doanh cá thể của hộ kinh doanh;
  • Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (bản sao công chứng)

Quý khách nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa của Chi cục thuế quận, nhận phiếu hẹn của chi cục thuế. Trong thời hạn 30 cho đến 60 ngày sau ,cơ Quan thuế quyết toán thuế, đối chiếu các số liệu quyết toán, sau đó ra kết quả xác nhận hộ kinh doanh không nợ thuế

2.2. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính

Doanh nghiệp cần tiến hành thông báo về việc giải thể hộ kinh doanh bằng cách nộp 01 bộ hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính. Hồ sơ gồm:

  • Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (phụ lục III-5 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp).
  • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký
  • Văn bản thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện.

Trong trường hợp bạn nộp đầy đủ hồ sơ hợp lê theo yêu cầu thì bộ phận tiếp nhận hồ sơ sẽ xem xét giải quyết và ghi phiếu hẹn trả kết quả.

Thời gian giải quyết thủ tục hành chính: Từ 3 đến 5 ngày làm việc

3. Mẫu thông báo chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

TÊN HỘ KINH DOANH
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: …………..

Phụ lục III-5

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

TÊN HỘ KINH DOANH
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: ……………….., ngày …… tháng …… năm ……

THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Kính gửi: Phòng Tài chính – Kế hoạch ……………

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: …………………………………………………..

Cấp lần đầu ngày: …/ …/ …… tại: ……………………………………………………………….

Thay đổi lần cuối ngày: …/ …/ …… tại: ………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh: ……………………………………………………………………..

Điện thoại (nếu có): ………………………… Fax (nếu có): …………………………………….

Email (nếu có): ……………………………… Website (nếu có): ……………………………….

Thông báo chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh kể từ ngày ……/ ……/ ………………………

Hộ kinh doanh cam kết:

– Đã thanh toán đầy đủ/thỏa thuận với chủ nợ đối với các khoản nợ, bao gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính khác chưa thực hiện;

– Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

___________________

1 Chủ hộ kinh doanh ký trực tiếp vào phần này.

3.2 Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 24/ĐK-TCT

Mẫu số: 24/ĐK-TCT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)

 

TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ

____________

Số: ………

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

…., ngày… tháng … năm …

 

 

THÔNG BÁO

Đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế

_____________

Tên người nộp thuế (ghi theo tên NNT đã đăng ký thuế hoặc đăng ký doanh nghiệp):

2. Mã số thuế:……………………………………………………………………………..

3. Địa chỉ trụ sở (ghi theo địa chỉ trụ sở của tổ chức đã đăng ký thuế hoặc của doanh nghiệp, hợp tác xã đã đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã): ………………………………………………………………………………………………….

4. Địa chỉ kinh doanh (ghi địa chỉ kinh doanh của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã đăng ký thuế):………………..

5. Lý do chấm dứt hiệu lực mã số thuế:…………………………………………………………………………..

6. Hồ sơ đính kèm: …………………………………………………………………………………………………

Người nộp thuế cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của văn bản này./.

Nơi nhận:

CQT quản lý;

Lưu: VT

 

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

Người nộp thuế là tổ chức không phải đóng dấu khi đăng ký thuế và hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không phải đóng dấu vào văn bản này.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Phamlaw đối với toàn bộ hồ sơ và thủ tục chấm dứt hay “giải thể hộ kinh doanh cá thể” theo quy định hiện hành. Quý khách hàng còn vướng mắc muốn được hỗ trợ, tư vấn để thực hiện thủ tục này, vui lòng kết nối số tổng đài tư vấn chuyên sâu các thủ tục hành chính doanh nghiệp, để được hỗ trợ dịch vụ, vui lòng kết nối số hotline tổng đài Luật Phamlaw, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

————–

Phòng tư vấn thủ thủ tục hành chính – Luật Phamlaw

X em thêm:

5/5 - (1 bình chọn)